Podmínky ochrany osobních údajů

1.   Informace o Marbledesign

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Marbledesign s.r.o., IČ: 08666687, se sídlem Nové domy 1611, Rychnov nad Kněžnou, 506 01, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou zn. C 44809 (dále jen Marbledesign“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.marbledesign.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků Marbledesign, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2 Marbledesign působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Marbledesign nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. V Marbledesign zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Marbledesign nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje.

2.3. Údaje z Facebooku.Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Marbledesign také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies.Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Marbledesign informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Marbledesign údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. Marbledesign nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Marbledesign a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje.Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Marbledesign vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Marbledesign formou obchodních sdělení využívá Marbledesign především e mailovou adresu.V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Marbledesign již zakoupili. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na Marbledesign zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Marbledesign udělujete v průběhu registrace na Marbledesign nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Marbledesign.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Marbledesign formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Marbledesign především e-mailovou adresu.Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na Marbledesign nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na Marbledesign mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává Marbledesign při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Marbledesign statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde. 

 

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

 Obchodní sdělení: uživatelé i zákazníci Marbledesign mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení nebo
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Marbledesign na e-mailové adrese marketing@marbledesign.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

 

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracováványspolečností Marbledesign. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Marbledesign.

5.2. Marbledesign dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Marbledesign pro účely a způsobem, které Marbledesign stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

 

Mezi zpracovatele, které Marbledesign využívá, patří:

  • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., PPL s.r.o., Zásilkovna s.r.o.
  • Shoptet s.r.o. (správce e-shopu)
  • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
  • cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

 

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Marbledesign zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Marbledesign následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. Poté Marbledesign požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Marbledesign po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Marbledesign pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Marbledesign vztahují.

 

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Marbledesign a požadovat:

7.2. Informace ohledně osobních údajů, které Marbledesign zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Marbledesign. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

7.3. Přístup k údajům, které jste poskytli Marbledesign, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Marbledesign potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

7.4. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné, nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Marbledesign správně vyřídit Vaši objednávku.

7.5. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Marbledesign zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

7.6. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Marbledesign nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Marbledesign Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

7.7. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Marbledesign k jinému subjektu, kdy Marbledesign předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.8. Dále mohou zákazníci Marbledesign vznést námitku proti zpracování osobních údajův případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Marbledesign neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.9. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Marbledesign se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Bezpečnost

8.1. Marbledesign dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Marbledesign klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

 

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Marbledesign e-mailem na adresu marketing@marbledesign.cz, nebo na telefonním čísle +420 736 765 535

 

10. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 8. 11. 2019.

 

Zpět do obchodu